top of page
Foto conferentie 2018 CUR.jpg

OVER ONS

De Interlandelijke Taskforce Kinderrechten van het Koninkrijk der Nederlanden is in 2014 opgericht met als doel om samenwerking op het gebied van kinderrechten tussen alle entiteiten binnen het Koninkrijk der Nederlanden te bevorderen. Het gewenste eindresultaat is een Koninkrijk waarin er geen grote verschillen bestaan op het gebied van naleving en handhaving van het Kinderrechtenverdrag. Alle kinderen van het Koninkrijk moeten veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. Ze moeten zich kunnen ontwikkelen en meedoen. Dat is de kern van het Internationale Verdrag inzake Rechten van het Kind (IVRK) waaraan het Koninkrijk zich heeft verbonden.

Andere belangrijke zorgpunten waarvoor de Taskforce aandacht vraagt zijn het bestrijden van kinderarmoede en de positie van migrantenkinderen, die zonder verblijfstitel op de eilanden verblijven. Er bestaan schrijnende situaties die we als ontwikkelde landen niet mogen laten voortbestaan. Kinderen hebben basisrechten op grond van het IVRK en mogen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de keuzes van hun ouders.

De Taskforce tracht haar hoofddoel te bereiken door zich te richten op de volgende taken:

  • Ontwikkelen van een gezamenlijke visie over de verbetering van de rechten van kinderen in het Koninkrijk;

  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de politieke gezagdragers voor jeugd en gezin;

  • Stimuleren van de kennisuitwisseling en “best practices” tussen de landen en openbare lichamen, in samenwerking met de overheidsinstanties en organisaties die de bewustwording van kinderrechten op de zes (ei)landen stimuleren;

  • Monitoren van de ontwikkeling van kinderrechten in de Caribische delen van het Koninkrijk;

  • Jaarlijks rapporteren aan de verantwoordelijke politieke gezagdragers voor jeugd en gezin over de activiteiten van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten en de voortgang van de actieplannen van de landen en Openbare Lichamen ter verbetering van de kinderrechten, voorzien van een advies.

Ook de speerpunten waar de Taskforce zich op richt zijn belangrijk bij het opstellen van korte- en lange termijnplannen.

Meer over de speerpunten van de Taskforce?

bottom of page