top of page

Geschiedenis

Tijdens de Koninkrijksconferentie van 2 april 2014 te Aruba, hebben de politieke gezagdragers onderschreven dat elk kind in het Koninkrijk recht heeft op een goede jeugd zoals beoogd met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). De Conferentie heeft besloten tot instelling van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten, met als taak de samenwerking in het Koninkrijk ten aanzien van de Kinderrechten te stimuleren. Het plan van aanpak van de Taskforce “Een eerste aanzet” is op 20 november 2014 tijdens het 25-jarig bestaan van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind gepresenteerd. Tijdens de Koninkrijksconferentie op 16 juni 2015 hebben de gezagdragers van de vier landen het plan van aanpak en de door de landen opgestelde addenda geaccordeerd.

Op 27 mei 2015 hebben de vier landen van het Koninkrijk zich in Genève, ten overstaan van het VN-Kinderrechtencomité verantwoord voor de wijze waarop het IVRK in het Koninkrijk wordt nageleefd. Het Kinderrechtencomité heeft in haar aanbevelingen van juni 2015 nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het naleven van de kinderrechten in de Caribische delen van het Koninkrijk en de rol van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten daarin.

Tijdens de Interlandelijke Opvoedconferentie van mei 2018 te Curaçao hebben de politieke gezagdragers voor jeugd en gezin van de vier Landen en de drie Openbare Lichamen Caribisch Nederland een Intentieverklaring ondertekend om de samenwerking ter verbetering van de rechten van kinderen in het Koninkrijk te intensiveren (ook op bestuurlijk niveau), expertise te delen en de rol van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten daarbij te versterken. De Intentieverklaring is in de zomer van 2018 uitgewerkt in een Memorandum of Understanding Kinderrechten (MoU) dat op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, op 20 november 2018, door alle verantwoordelijke gezagdragers is ondertekend.

bottom of page