top of page

Onderzoeksrapporten

BONAIRE

Titel:

 

 

 

Uitgevoerd door:

 

Jaar:

Pagina's:

Taal:

Factsheet: Situatieanalyse Kinderen en Adolescenten in de Nederlandse Cariben

Unicef

2

Engels

Beschrijving:

Op basis van de situatieanalyse van 2019 zijn 30 aanbevelingen geformuleerd richting Nederlanders overheid en openbare lichamen. Eenmaal toegepast, kunnen acties die voortvloeien uit de aanbevelingen ervoor zorgen dat: in de toekomst zal de impact van initiatieven om het welzijn van kinderen te verbeteren meetbaar en billijk, alle inspanningen zullen goed worden gecoördineerd, en het noodzakelijke wetgevingskader en beleidsklimaat intact zal zijn. De 7 aanbevelingen die als eerste stap prioriteit moeten krijgen, worden per taakdrager uitgelicht in deze factsheet.

Situation Analysis Children and Adolescents in the Caribbean Netherlands.png

Titel:

 

Uitgevoerd door:

 

Jaar:

Pagina's:

Taal:

Kinderrechten in Nederland

Kinderrechten Collectief

2008

86

Engels

Beschrijving:

Dit is het derde rapport van de Nederlandse NGO Coalitie voor Kinderrechten (Nederlandse NGO Coalitie voor kinderrechten) over de uitvoering van het Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) in Nederland. Het rapport bestrijkt de periode van 2004 tot juni 2007.

Children’s Rights in the Netherlands.png

Titel:

 

Uitgevoerd door:

Jaar:

Pagina's:

Taal:

Het maakt uit waar je wieg heeft gestaan.  Een onderzoek naar armoede-gerelateerde problematiek van jongvolwassenen in Caribisch Nederland 

Nationale Ombudsman

2020

73

Nederlands

Beschrijving:

Armoedeproblematiek in Caribisch Nederland is een onderwerp dat de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman zorgen baart.

Daarin staan zij niet alleen. Ook andere instanties zoals het College voor de Rechten van de Mens en Unicef trekken regelmatig aan de bel en hameren erop dat in de eerste levensbehoefte kunnen voorzien een (sociaal) grondrecht is; een grondrecht dat ook in Caribisch Nederland geborgd moet zijn.

National Ombudsman.png

Ondanks de inspanningen van het kabinet om de inkomenspositie van de inwoners te verbeteren en de kosten van het levensonderhoud te verlagen5 zien de beide ombudsmannen nog te weinig progressie. Dit is aanleiding geweest om een breed thematisch onderzoek naar armoede op Caribisch Nederland te starten. In dit hoofdstuk wordt de achtergrond van dit thematisch onderzoek en de focus van dit specifieke onderzoek nader uiteengezet.

Titel:

 

 

Uitgevoerd door:

Jaar:

Pagina's:

Taal:

Strategisch Programma Document Kinderrechten Caribisch Nederland 2019-2021

Unicef

2019

13

Nederlands

Beschrijving:

UNICEF Nederland heeft een Kinderrechten Programma ontwikkeld voor Caribisch Nederland. Het programma duurt van september 2019 tot en met December 2021 en is gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit document is opgesteld voor de openbare lichamen om inzicht te geven in het programma.

Strategic Program Document Children's Rights Caribbean Netherlands 2019-2021.png

Titel:

 

Uitgevoerd door:

Jaar:

Pagina's:

Taal:

De coronacrisis en kinderen en adolescenten op Bonaire

UNICEF Nederland

 

2020

17

Engels

Beschrijving:

Dit beoordelingsrapport dient om OLB en partners, waaronder de Nederlandse regering, te helpen bij het identificeren van de noodzakelijke acties die nodig zijn om te reageren op de risico's en behoeften van de meest kwetsbare kinderen en hun families naarmate de crisis

CORONA CRISIS AND CHILDREN AND ADOLESCENTS ON BONAIRE.png

Titel:

 

Uitgevoerd door:

Jaar:

Pagina's:

Taal:

Coronacrisis en Kinderen en Jongeren in Nederland

UNICEF Nederland

 

2020

30

Nederlands

Beschrijving:

UNICEF Nederland heeft, met ondersteuning van de Universiteit Leiden, faculteit der Rechtsgeleerdheid, een inventarisatie gemaakt van meer dan tachtig mogelijke risico’s. De risico’s zijn onderverdeeld in zeven overkoepelende thema’s en geven inzicht in de impact die de coronacrisis en de -maatregelen hebben op kinderen en jongeren in Nederland. Zo betekent het baanverlies van duizenden mensen, ook een toename van het aantal kinderen dat in armoede verkeert.

Coronacrisis en Kinderen en Jongeren in Nederland.png

De toenemende armoede leidt ook in Caribisch Nederland tot grote zorgen over een toename van huiselijk geweld en kindermishandeling. De gesignaleerde risico’s zijn onderverdeeld in zeven thema’s:


• Armoede
• Geweld tegen kinderen
• Onderwijs
• Mentaal welzijn
• Migratie
• Jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugdstrafrecht
• Caribisch Nederland

Binnen elk thema wordt een korte schets gegeven van de situatie vóór deze crisis, ontwikkelingen die direct of indirect het gevolg zijn van de coronacrisis en aanbevelingen voor nu en de toekomst om de rechten van kinderen en jongeren te waarborgen. 

Titel:

 

 

Uitgevoerd door:

Jaar:

Pagina's:

Taal:

Tussentijdse Evaluatierapportage Kinderrechten Programma
Caribisch Nederland 2019-2021

Unicef Nederland

 

2021

17

Nederlands

Beschrijving:

This research was carried out in collaboration with the public entities and the Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) to improve the situation of children and young people in the Caribbean Netherlands. The Children's Rights Program in the Caribbean Netherlands (2019-21) is largely based on the findings of the 2019 Situation Analysis (SitAn) of children and adolescents in the Caribbean Netherlands. This report provides an overview of the results achieved between the start of the program in September 2019 and January 2021.

Tussentijdse Evaluatierapportage Kinderrechten Programma.png

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de openbare lichamen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om de situatie van kinderen en jongeren in Caribisch Nederland te verbeteren. Het Kinderrechtenprogramma Caribisch Nederland (2019-21) is grotendeels gebaseerd op de bevindingen van de 2019 Situatieanalyse (SitAn) van kinderen en adolescenten in Caribisch Nederland. Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten die zijn behaald tussen de start van het programma in september 2019 en januari 2021.

bottom of page