top of page

Onderzoeksrapporten

ST. EUSTATIUS

Titel:

 

 

 

 

 

 

Uitgevoerd door:

 

Jaar:

Pagina's:

Taal:

Een Arm Begin
Een onderzoek naar armoedegerelateerde problemen onder jongvolwassenen in Caribisch Nederland

Nationale Ombudsman/Kinderombudsman

 

2020

71

Engels

Beschrijving:

Dit rapport is het tweede in een serie van drie waarin de armoedegerelateerde problemen in Caribisch Nederland worden onderzocht. Het presenteert de bevindingen van gezamenlijk onderzoek van de Kinderombudsman en de Nationale ombudsman gericht op kinderen en jongvolwassenen die opgroeien in armoede. Wij vinden dat deze groep speciale aandacht verdient omdat ze nog een hele toekomst voor zich hebben. Jongeren lijden niet alleen onder de onmiddellijke gevolgen van armoede; hun situatie bepaalt hun kansen en toekomstperspectieven.

6SE.png

Velen bevinden zich in een neerwaartse spiraal waar bijna niet aan te ontsnappen is. In dit rapport beschrijven we de 'vicieuze cirkel van armoede' waarin ze opgroeien. Wat nog belangrijker is, we laten zien dat er inderdaad manieren zijn om die cirkel te doorbreken. Dit is cruciaal: als we het leven van de jongere generatie van vandaag kunnen verbeteren, zal dat een domino-effect hebben voor de komende generaties.

Titel:

 

 

 

Uitgevoerd door:

 

 

 

 

 

Jaar:

Pagina's:

Taal:

Geweld tegen kinderen meten
Een inventarisatie en beoordeling van kwantitatieve onderzoeken

Unicef
Technische werkgroep voor gegevens-verzameling over geweld tegen kinderen.
Referentiegroep voor toezicht en evaluatie van de kinderbescherming.

 

2014

109

Engels

Beschrijving:

Onderzoek en gegevens over geweld tegen kinderen zijn schaars en inconsistent, vooral in lage- en middeninkomenslanden. Dientengevolge is er weinig rigoureus bewijs over de omvang, aard en impact van geweld tegen kinderen en over de onderliggende sociale normen en attitudes die het in stand houden. Er zijn robuuste gegevens nodig om empirisch onderbouwde programma's en beleidsmaatregelen te ontwikkelen die geweld kunnen voorkomen en erop kunnen reageren, om baselines vast te stellen en de voortgang te bewaken, en voor belangenbehartiging.  

1 SE.png

Dergelijke gegevens zijn ook nodig voor de ontwikkeling en verbetering van campagnes, wetten, voorschriften en diensten die bijdragen aan de bescherming en het welzijn van kinderen. Deze review was voornamelijk gericht op studies uitgevoerd in lage- en middeninkomenslanden; er werden echter ook drie studies uit West-Europa (Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) en één studie uit de Verenigde Staten opgenomen. De beoordeling was gebaseerd op interviews met sleutelinformanten, de identificatie van grootschalige onderzoeken naar geweld tegen kinderen en een diepgaande beoordeling van enquêtes uit zes landen en één subregio: Chili, de oostelijke Caraïben, Georgië, India, de Republiek Moldavië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Republiek Tanzania. Enquêtes die zijn uitgevoerd als onderdeel van grotere internationale enquêteprogramma's, zoals de Multiple Indicator Cluster Surveys en Demographic and Health Surveys, zijn niet in de beoordeling opgenomen.

Titel:

 

 

 

 

 

 

Uitgevoerd door:

 

Jaar:

Pagina's:

Taal:

Basispolitiezorg in Caribisch Nederland.
Onderzoek naar de organisatie en het functioneren van de afdeling BPZ van het Korps Politie Caribisch Nederland

Raad voor de Rechtshandhaving

 

2018

75

Nederlands

2SE.png

Beschrijving:

Dit rapport bevat het beeld dat de Raad voor de rechtshandhaving heeft van de organisatie en van het functioneren van die afdeling BPZ. Bij zowel die organisatie als dat functioneren plaatst de Raad een aantal kanttekeningen. Maar overall heeft dit onderzoek een positief beeld opgeleverd. En dat komt niet in de laatste plaats doordat veel medewerkers van de BPZ politieambtenaar in hart en ziel zijn, dienders die criminaliteit willen bestrijden en die zich daadwerkelijk willen inzetten voor een veilige samenleving. Het korps dient deze medewerkers te koesteren. De Raad interviewde voor dit onderzoek enkele tientallen politieambtenaren van het KPCN en daarnaast vertegenwoordigers van ketenpartners van het korps en medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Titel:

 

 

 

 

 

Uitgevoerd door:

 

Jaar:

Pagina's:

Taal:

Als je het Ons Vraagt.
De Kinderombudsman op kinderrechtentour in Caribisch Nederland

Kinderombudsman

 

2017

72

Nederlands

Beschrijving:

De Kinderrechtentour Caribisch Nederland draaide om vier hoofdvragen:

 

1. Hoe gaat het met de kinderen en jongeren in het Caribische deel van Nederland en wat vinden ze van hun
leven?

 

2. Wat moet er volgens deze kinderen en jongeren gebeuren om hun situatie te verbeteren?

3. Wat vinden kinderen en jongeren inCaribisch Nederland zelf belangrijk enwaarover willen ze meepraten enmeebeslissen? Kunnen ze dat nu al?

3SE.png

4. Wat zijn volgens de volwassenen in Caribisch Nederlands de grootste zorgen als het gaat over de situatie van kinderen en jongeren op de eilanden?

Titel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgevoerd door:

 

Jaar:

Pagina's:

Taal:

Oog voor ouderen in Caribisch Nederland.

Een onderzoek naar armoede gerelateerde problematiek van AOV-gerechtigden die in
Caribisch Nederland rond of onder de armoedegrens leven

Nationale Ombudsman

 

2019

46

Nederlands

Beschrijving:

Armoedeproblematiek is een thema dat de laatste jaren de bijzondere aandacht van de Nationale ombudsman heeft, niet alleen als het gaat om Europees Nederland. Hij vindt het belangrijk dat Caribisch Nederland daarbij niet wordt vergeten. Zeker nu is vastgesteld dat armoede er sinds 2010 is toegenomen en een aanzienlijk deel van de mensen moeite heeft om rond te komen.

4SE.png

De schrijnende armoede op de drie eilanden en de signalen dat hierin weinig verandering komt, baren de Nationale ombudsman zorgen. Te meer omdat het hierbij gaat om gemeenten binnen het Nederlandse staatsbestel waarvoor de Nederlandse overheid verantwoordelijkheid draagt. Het (thema)onderzoek zal bestaan uit drie deelonderzoeken, waarin de Nationale ombudsman in kaart brengt tegen welke (financiële) knelpunten drie ‘groepen’ kwetsbare burgers aanlopen en wat de rol van de overheid is. Naar deze groepen wordt een afzonderlijk onderzoek ingesteld. Het gaat hierbij om: AOV-gerechtigden die rond of onder de armoedegrens leven; alleenstaande ouders die met hun kinderen in armoede leven; en kwetsbare jongvolwassenen die er, als ze eenmaal achttien zijn geworden, alleen voor staan. De Nationale ombudsman stelt deze onderzoeken in om een (nog) beter beeld te krijgen van de armoedeproblematiek in Caribisch Nederland. In dit rapport wordt het eerste onderzoek beschreven: het onderzoek dat zich richt op de AOV-gerechtigden.

Titel:

 

 

 

 

 

Uitgevoerd door:

 

Jaar:

Pagina's:

Taal:

Gezondheid en seksualiteit van adolescenten.
Een rapport over het onderzoek naar gezondheid en seksualiteit bij adolescenten

Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie

 

2011

121

Engels

Beschrijving:

Dit rapport presenteert de bevindingen van de Adolescent Health and Sexuality Survey die in november 2011 op Sint Eustatius is gehouden. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project “Strengthening the Integration of British and Dutch OCTs in the Regional Response to HIV” dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

Een van de prioriteiten op het gebied van preventie is het versterken van de capaciteit van het grondgebied om hiv/soa-preventieprogramma's voor jongeren te ontwikkelen en uit te voeren.

5SE.png

Gezien het cruciale belang van strategische informatie om gerichte programmaplanning en -ontwikkeling voor jongeren te vergemakkelijken, werd besloten om de uitvoering van een gezondheidsonderzoek voor adolescenten, gericht op seksualiteit en hiv, in de deelnemende gebieden te ondersteunen.

Titel:

 

 

 

 

 

Uitgevoerd door:

 

 

Jaar:

Pagina's:

Taal:

Veiligheidsbeeld BES 2018.
Een onderzoek naar de praktische handvatten om criminaliteit en onveiligheid op Bonaire, /sint Eustatius en Saba aan te pakken.

Openbaar Ministerie Bonaire, Sint Eustatius en Saba

 

2019

74

Nederlands

Beschrijving:

Voor dit rapport werd door het Openbaar Ministerie gevraagd naar een praktisch gericht beeld dat handvatten biedt om op korte termijn de integrale aanpak op de BES-eilanden naar een hoger plan te tillen. Het doel van het nieuwe veiligheidsbeeld is dan ook niet zozeer het verkrijgen van inzicht in aard, omvang en achtergronden van criminaliteitsproblemen, maar het vinden van aanknopingspunten voor interventies. 

7SE.png
bottom of page